วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน แผนการประเมินผลการเรียนรู้ วิชา CSC 101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Introduction to Information Technology) ภาค 1/54


คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน แผนการประเมินผลการเรียนรู้ วิชา CSC 101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Introduction to Information Technology)  ภาค 1/54
 (Section 07 วันจันทร์ 09:00 – 13:00 น. ห้อง 11-505)
(Section 08 วันพฤหัสบดี 09:00 – 13:00 น. ห้อง 5-332B)


คำอธิบายรายวิชา
                                            ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาคอมพิวเตอร์ วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       อันได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร     โดยศึกษาถึงภาระหน้าที่  ความคล้ายคลึง  ความแตกต่าง  แต่ละวิชาดังกล่าว   ความแตกต่างกับสาขาวิชาใกล้เคียง ลักษณะการศึกษาที่จำเป็นในงานวิชาชีพความรับผิดชอบ จริยธรรมในการเป็นนักคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลทางการศึกษา  การฝึกหัดใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

แผนการสอน
แผนการสอนภาคทฤษฎี
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(Lecture)
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
จำนวนชั่วโมง
ผู้สอน
1
แนะนำเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ แนวการสอนและ การวัดผล
(Introduction to Computer)
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
2
The Internet and www(World Wide Web)
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
3

Application Software
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
4 - 5

The computer of the System Unit
Input / Output
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
6 - 7

Storage
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
8
สอบกลางภาค
9

Operating system and Utility Program
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
10

Communications and Networks
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
11
Information System and Database Management
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
12 - 13

Programming Concept
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
14

Computer Security, Ethics and Privacy
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
15

IT Laws
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
16

ทบทวน
บรรยาย อภิปราย การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
17
สอบปลายภาค

รวม

30


แผนการสอนภาคปฏิบัติ
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(Lecture)
กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
จำนวนชั่วโมง
ผู้สอน
1
แนะนำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ระเบียบ  ปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
2 - 3
การใช้งาน Windows
Internet and Intranet
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
4 – 5

Microsoft word
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
6 – 7
Microsoft Power Point
Adobe Presenter
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
8
สอบกลางภาค
9 - 10

Microsoft Excel
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
11 – 13

Microsoft Access
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
6
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
14 - 15

HTML + JavaScript
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
4
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
16

ทบทวน
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนกระดาน และใช้สื่อผสม
2
อ.สุมนา
เกษมสวัสดิ์
17
สอบปลายภาค

รวม

30แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้*
กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
กำหนดการประเมิน (สัปดาห์ที่)
สัดส่วนของการประเมินผล

2.3, 3.1
ทดสอบย่อย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
3,11
8
17
70%
1.1, 1.2, 1.5, 4.1
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน
ตลอดภาคการศึกษา
5%
5%
4.2, 4.3, 5.1, 5.2
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน
การทำงานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ

20%
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้


ตำราและเอกสารหลัก
                        Discovering Computers 2010”, Gary B, Shelly Misty Vermaat,  Thomson Learning
เอกสารและข้อมูลสำคัญ
        คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เอกสารและข้อมูลแนะนำ
                        http://sumanarsu.blogspot.com
                        MS Office 2010
                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
                        หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
                        การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
                        HTML
                        JavaScript

1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุญาติฝากลิ้งนะคร่ะ สำหรับคนรักการเสี่ยง
    เว็บไซต์สำหรับนักเล่นเดิมพันทุกชนิด คาสิโนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ แทงบอลออนไลน์. พบกับ Casino Online เด็ดๆ ได้ที่นี่ https://www.111player.com เว็บไซต์สำหรับนักเล่นเดิมพันทุกชนิด

    ตอบลบ