วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

คำสั่ง Like ใน query

คำสั่ง Like ใน query
ในการสร้าง query สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนจาก 1 ตารางหรือจากมากกว่า 1 ตารางก็ได้
ตัวอย่างเช่นจากตารางจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยรหัสจังหวัดและชื่อจังหวัด
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลทั้งหมด สามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลจังหวัดที่รหัสจังหวัด = 1  สามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด  where รหัสจังหวัด = 1
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลจังหวัดที่ชื่อจังหวัด =  สงขลา  สามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด  where ชื่อจังหวัด  = "สงขลา"
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลจังหวัดที่ชื่อจังหวัดขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ส  สามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด  where ชื่อจังหวัด   like "ส*"
เมื่อ like แปลว่าเหมือนหรือคล้าย และ * แทนตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรขึ้นไป
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลจังหวัดที่ชื่อจังหวัดลงท้ายด้วยตัวอักษร ส  สามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด  where ชื่อจังหวัด   like "*ส"
กรณีต้องการเรียกดูข้อมูลจังหวัดที่ชื่อจังหวัดมีตัวอักษร ส  เป็นส่วนประกอบสามารถใช้คำสั่ง sql ได้ดังนี้
select * from จังหวัด  where ชื่อจังหวัด   like "*ส*"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น